Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 16.07.2023 r.

Leśna Baza w Sadzie to witryna internetowa, na której istnieje możliwość składania zamówień na karnety i produkty naturalne zwana dalej sklepem internetowym, dostępnym w domenie lesnabaza-sad.pl, prowadzonym przez MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, Żarska Wieś nr 12, 59-900 Zgorzelec., NIP: 6152003846, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@lesnabaza-sad.pl

1. MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane na stronie lesnabaza-sad.pl, mailowo pod adresem kontakt@lesnabaza-sad.pl i telefonicznie pod numerem +48667015828

2. Klienci mają możliwość korzystania z Leśnej Bazy w Sadzie bez dokonywania rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Leśna Baza Sad (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Leśna Baza Sad ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Skutkiem rozwiązania umowy będzie trwałe usunięcie Konta.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Leśna Baza Sad należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ZMARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE , której przedmiotem są usługi świadczone przez MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Leśna Baza Sad oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Leśna Baza Sad są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Leśna BAza Sad są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT. Paragon lub Faktura VAT jest dostarczana w formie papierowej wraz z przesyłką.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibieMARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE. Klient ponosi koszty dostawy, które naliczają się w momencie składania zamówienia jeszcze przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, obiór osobisty jest bezpłatny.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, dotycząca zakupu danego produktu w Leśnej Bazie w Sadzie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Leśna Baza Sad jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Leśnej Bazy w Sadzie.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu Leśna Baza Sad, może MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Leśnej Bazie Sad produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Możliwe są następujące formy płatności:

* Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

* Przelewem online/BLIKIEM – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

* Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Standardowo przesyłka wysyłana jest w ciągu 48h od otrzymania zapłaty lub określenia formy płatności.

12. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

13. MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE, odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w ciągu 2 lat od daty otrzymania produktu w formie elektronicznej, za pomocą <a href=”https://lesnabaza-sad.pl/kontakt/”>Formularza kontaktowego</a> wysyłanego na adres mailowy wskazany przez Klienta, lub w formie pisemnej na adres MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE. podany w górnej części Regulaminu na koszt odbiorcy po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki lub sklep wygeneruje etykietę nadawczą.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE albo MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Leśna Baza Sad nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu lesnabaza-sad.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z <a href=”https://lesnabaza-sad.pl/polityka-prywatnosci/”>Polityką Ochrony Prywatności</a>

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MARTYNA KACZKOWSKA LEŚNA BAZA W SADZIE w ramach Leśna Baza Sad będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu